Przetarg 10.09.2019 r.

Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 38-400 Krosno ul. Wojska Polskiego 41 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót:

 

„Dostawa oraz montaż wielofunkcyjnych termostatycznych zaworów cyrkulacyjnych MTCV firmy Danfoss, oraz zaworów odcinających na instalacji ciepłej wody użytkowej”.

 

 

Pisemną ofertę przygotowaną zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji przetargowej zawierającą   ceny netto, należy składać w sekretariacie Spółdzielni ul. Wojska Polskiego 41 w Krośnie do dnia 09.09.2019 roku do godz. 1800.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 10.09.2019 roku o godz.  800 w siedzibie Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 39.

 

 

W przypadku złożenia ofert zbliżonych do siebie cenowo może zostać przeprowadzony przetarg ustny.

Specyfikację przetargową za kwotę 20,00 zł, można nabyć w sekretariacie Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  przy ul. Wojska Polskiego 41 lub zamówić faksem 13 432 14 32.

Bliższe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w Dziale Ciepłownictwa, Sieci i Instalacji Sanitarnych – tel. 13 432 52 11 wew. 49. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy jak również  unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy w dniu wyboru jego oferty pod rygorem utraty wpłaconego wadium.