Przetarg 14.05.2019 r.

Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 38-400 Krosno ul. Wojska Polskiego 41 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót:

„ Wymiana zaworów i głowic termostatycznych”.

Pisemną ofertę przygotowaną zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji przetargowej zawierającą ceny netto, należy składać w sekretariacie Spółdzielni ul. Wojska Polskiego 41 w Krośnie do dnia 13.05.2019 roku do godz. 18.00.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.05.2019 roku o godz. 9.00 w siedzibie Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 39.

W przypadku złożenia ofert zbliżonych do siebie cenowo może zostać przeprowadzony przetarg ustny.

Specyfikację przetargową za kwotę 30,00 zł, można nabyć w sekretariacie Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Wojska Polskiego 41 lub zamówić faksem 13 432 14 32.

Bliższe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w Dziale Ciepłownictwa, Sieci i Instalacji Sanitarnych – tel. 13 432 52 11 wew. 49. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy w dniu wyboru jego oferty pod rygorem utraty wpłaconego wadium.