Przetarg 17.05.2019 r.

Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 38-400 Krosno ul. Wojska Polskiego 41 ogłasza przetargi nieograniczone na wykonanie robót:

1. „Remont chodników i utwardzenie terenu na osiedlach mieszkaniowych KSM”
2. „Remont parkingu i placu utwardzonego na terenie Osiedla im. J. Szczepanika w Krośnie”

Pisemne oferty przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacjach przetargowych zawierające ceny netto, należy składać w sekretariacie Spółdzielni ul. Wojska Polskiego 41 w Krośnie do dnia 16.05.2019r. do godz. 15.00.

Przetargi odbędą się w dniu 17.05.2019r. o godz: 8.00 – poz. 1, 10.00 – poz. 2 w siedzibie Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 39.

W przypadku złożenia ofert zbliżonych do siebie cenowo mogą zostać przeprowadzone przetargi ustne.
Specyfikacje przetargowe w kwocie 20 zł każda, można nabyć w sekretariacie Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Wojska Polskiego 41 lub zamówić faksem 13 432 14 32.
Bliższe informacje o warunkach przetargów można uzyskać: poz. 1- w Administracji Osiedla im. ks. B. Markiewicza, tel. 13 432 17 86 oraz Administracji Osiedla im. R. Traugutta, tel. 13 432 52 82, poz. 2 – w Administracji Osiedla im. J. Szczepanika, tel. 13 432 38 97.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy jak również unieważnienia przetargów bez podania przyczyn.
Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy w dniu wyboru jego oferty pod rygorem utraty wpłaconego wadium.