Przetarg 21.03.2019 r.

Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 38-400 Krosno ul. Wojska Polskiego 41 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót:

„Wykonanie placu zabaw na Osiedlu Gen. Grota – Roweckiego w Krośnie”.

Pisemne oferty przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji przetargowej zawierające ceny netto, należy składać w sekretariacie Spółdzielni ul. Wojska Polskiego 41 w Krośnie do dnia 20.03.2019r. do godz. 1500.

Przetarg odbędzie się w dniu 21.03.2019r. o godz. 1000 w siedzibie Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 39.

W przypadku złożenia ofert zbliżonych do siebie cenowo może zostać przeprowadzony  przetarg ustny.

Specyfikację przetargową w kwocie 20 zł, można nabyć w sekretariacie Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  przy ul. Wojska Polskiego 41 lub zamówić faksem 13 432 14 32.

Bliższe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w Administracji Osiedla im. R. Traugutta, tel. 13 432 52 82.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy jak również  unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy w dniu wyboru jego oferty pod rygorem utraty wpłaconego wadium.