Przetarg 30.08.2019 r.

 

Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 38-400 Krosno ul. Wojska Polskiego 41 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót:

 

Montaż elementów małej architektury oraz wykonanie ogrodzenia części terenu  przy ul. Bohaterów Westerplatte  w Krośnie dz. 2895/1.

 

Pisemną ofertę przygotowaną zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji przetargowej zawierającą cenę netto, należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni ul. Wojska Polskiego 41 w Krośnie do dnia 29.08.2019 r. do godz. 15.00.

Przetarg odbędzie  się w dniu 30.08.2019 r. o godz. 9.00 w siedzibie Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 39.

W przypadku złożenia ofert zbliżonych do siebie cenowo może zostać przeprowadzony przetarg ustny.

Specyfikację przetargową w kwocie 20 zł można nabyć w sekretariacie Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Wojska Polskiego 41w Krośnie.

Bliższe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w Administracji Osiedla  ks. Br. Markiewicza w Krośnie  –  tel. 13 432 17 86 .

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy jak również  unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy w dniu wyboru jego oferty pod rygorem utraty wpłaconego wadium.