Przetargi na ustanowienie prawa odrębnej własności i przeniesienie własności lokali mieszkalnych

 

Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa; 38-400 Krosno ul. Wojska Polskiego 41; informuje, że w dniu 05.08.2022r. zostaną przeprowadzone nieograniczone przetargi na ustanowienie prawa odrębnej własności i przeniesienie własności:

 

a. lokalu mieszkalnego nr 40 w Dukli przy ul. Trakt Węgierski 21 o pow. 55,98 m², IV piętro, cena wywoławcza 195.597,00 zł wadium w kwocie 5 000,00 zł, kwota postąpienia 300,00 zł

b. lokalu mieszkalnego nr 8 w Krośnie przy ul. Woj. Polskiego 11 o pow. 38,23 m², III piętro, cena wywoławcza 227.987,00 zł wadium w kwocie 5 000,00 zł, kwota postąpienia 300,00 zł

c. lokalu mieszkalnego nr 40 w Krośnie przy ul. Mickiewicza 28 o pow. 32,04 m², I piętro, cena wywoławcza 181.374,00 zł wadium w kwocie 5 000,00 zł, kwota postąpienia 300,00 zł

 

Budynki nie posiadają świadectw charakterystyki energetycznej.

 

Przetargi odbędą się w siedzibie KSM pokój nr 39: poz. a − godz. 900, poz. b – godz. 945, c – godz. 1030

 

Specyfikacje przetargowe w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.ksm-krosno.pl w zakładce Informacje w pozycji Przetargi, pozostałe informacje można uzyskać pod  nr  tel. 13 43 252 11 wew. 54.

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni w PKO BP Krosno, 45 1020 2964 0000 6302 0003 4314 w terminie do dnia 04.08.2022r.

 

Oferent, którego oferta zostanie wybrana traci wadium w przypadku niewpłacenia wylicytowanej kwoty bądź odmowy podpisania notarialnej umowy przeniesienia odrębnej własności.

Spółdzielnia zalicza wpłacone wadium na poczet wylicytowanej ceny oferentowi, który wygrał przetarg. Zwrot wadium pozostałym uczestnikom przetargu będzie zwrócone po zakończeniu przetargu przelewem na wskazane konto bankowe na podstawie pisemnej dyspozycji uczestnika.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Do pobrania:

SIWZ – Trakt Węgierski 21/40

SIWZ – Wojska Polskiego 11/8

SIWZ – A. Mickiewicza 28/40