ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU

 

Zarząd Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie informuje, że w dniu 12 czerwca 2019 r. o godz. 15.00 w Krośnie przy ul. Kolejowej 1 w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza (sala widowiskowa) odbędzie się Walne Zgromadzenie Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia :
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (przewodniczący, z-ca przewodniczącego, sekretarz).
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji:
– skrutacyjnej
– wyborczej
– wnioskowej
6. Wybór uzupełniający członka Rady Nadzorczej Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – zgłaszanie kandydatów.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2018 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2018 rok.
9. Przedstawienie wniosków z przeprowadzonej lustracji pełnej Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za lata 2015-2017.
10. Informacja Zarządu o realizacji wniosków z przeprowadzonej lustracji pełnej Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za lata 2015 – 2017.
11. Omówienie sprawozdania finansowego Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2018 rok.
12. Przedstawienie sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2018 rok oraz przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2018 rok.
13. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2018 rok.
14. Informacja Zarządu o realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniu 18 czerwca 2018 r.
15. Informacja Zarządu o realizacji zadań ujętych w kierunkach działalności Spółdzielni na lata 2017 – 2019.
16. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
17. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności lokali mieszkalnych.
18. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania działki nr 3170/8 w Krośnie.
19. Ciąg dalszy wyboru uzupełniającego członka Rady Nadzorczej Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – wydawanie kart do głosowania oraz głosowanie.
20. Dyskusja odnośnie pkt: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15,16, 17, 18.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2018 rok.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2018 rok.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków z przeprowadzonej lustracji pełnej Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za lata 2015-2017.
24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu o realizacji wniosków
z lustracji pełnej Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za lata 2015 – 2017.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2018 rok.
26. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2018 rok.
27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu o realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniu 18 czerwca 2018 r.
28. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu o realizacji zadań ujętych
w kierunkach działalności Spółdzielni na lata 2017 – 2019.
29. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności lokali mieszkalnych.
31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania działki nr 3170/8 w Krośnie.
32. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2018 rok.
33. Ciąg dalszy wyboru uzupełniającego członka Rady Nadzorczej Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – ogłoszenie wyniku wyboru oraz uchwały o wyborze lub zarządzenie II tury wyboru.
34. Korespondencja.
35. Przedstawienie wniosków przez Komisję wnioskową.
36. W przypadku II tury wyboru uzupełniającego członka Rady Nadzorczej – ogłoszenie wyników wyboru oraz uchwały o wyborze członka Rady Nadzorczej.
37. Zakończenie obrad.

Jednocześnie informuje się, że od dnia 21 maja 2019 r. w biurze Spółdzielni w Krośnie przy ul. Wojska Polskiego 41 pok. 31 w godzinach pracy Spółdzielni tj. poniedziałek: 8.00 – 17.30, wtorek – piątek : 8.00 – 14.30 zostaną wyłożone dokumenty będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Każdy Członek Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ma prawo zapoznania się z tymi dokumentami.