Regulamin w sprawie określenia zasad tworzenia i gospodarowania funduszem socjalno-pomocowym w Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 

§ 1

Fundusz socjalno-pomocowy, zwany dalej funduszem, tworzony jest z:
1) nadwyżki bilansowej przekazanej przez Walne Zgromadzenie Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na ten fundusz.
Wysokość nadwyżki bilansowej przeznaczonej w danym roku na fundusz nie może przekraczać 7 tys. zł;
2) darowizn.

§ 2

Środki zgromadzone na funduszu mogą być przeznaczone, jako wsparcie przy spłacie zaległości w opłatach za użytkowanie lokali mieszkalnych, wyłącznie dla członków Spółdzielni.

§ 3

Maksymalna wysokość jednorazowego wsparcia nie może przekroczyć 700 zł, w ciągu roku kalendarzowego.

§ 4

Przyznanie wsparcia w spłacie zaległości może nastąpić jedynie w wyjątkowych – losowych sytuacjach, takich jak np. choroba, wypadek, śmierć w rodzinie, utrata pracy itp.

§ 5

O przyznaniu wsparcia oraz jego wysokości decyduje Zarząd Spółdzielni na podstawie opinii Rady Nadzorczej.

§ 6

1. Rada Nadzorcza dokonuje zbadania danej sprawy oraz ustalenia czy w konkretnym przypadku występują przesłanki do udzielenia wsparcia.
2. Czynności wymienione w ust. 1 wykonuje w imieniu Rady Nadzorczej Komisja Mieszkaniowa i przedstawia swoje stanowisko w protokole Zarządowi Spółdzielni.

§ 7

1. Przy ustalaniu stanu faktycznego danej sprawy Komisja Mieszkaniowa może żądać od zainteresowanego członka niezbędnych dokumentów uzasadniających udzielenie wsparcia.
2. Udostępnienie dokumentów przez zainteresowanego członka, a dotyczących danych osobowych szczególnych, o których mowa w rozporządzeniu ogólnym „RODO”, jest dobrowolne.
3. Nie udostępnienie dokumentów, o których mowa w ust. 1 skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.
4. Dokumenty wymienione w ust. 1 po rozpatrzeniu sprawy zostają zwrócone zainteresowanemu członkowi.

§ 8

1. Rozstrzygnięcie podjęte przez Zarząd Spółdzielni jest ostateczne.
2. Wsparcie przeznacza się na spłatę należności głównej.

§ 9

Członek Spółdzielni, któremu przyznano wsparcie udostępnia swój PESEL, przed dokonaniem przez Spółdzielnię zaksięgowania środków na jego koncie opłat.

§ 10

Po upływie danego roku kalendarzowego Zarząd Spółdzielni przedstawia Radzie Nadzorczej informację dotyczącą wykorzystania środków funduszu.

§ 11

Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym środki zgromadzone na funduszu przechodzą na rok następny