Regulamin zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali

  Na podstawie § 55 ust. 19 Statutu Spółdzielni, niniejszym regulaminem określa się zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni.   I. Postanowienia ogólne § 1 Ilekroć w regulaminie mowa jest o: 1) Spółdzielni – należy przez to rozumieć...
Czytaj więcej