Regulamin w sprawie określenia zasad tworzenia i gospodarowania funduszem socjalno-pomocowym w Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

  § 1 Fundusz socjalno-pomocowy, zwany dalej funduszem, tworzony jest z: 1) nadwyżki bilansowej przekazanej przez Walne Zgromadzenie Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na ten fundusz. Wysokość nadwyżki bilansowej przeznaczonej w danym roku na fundusz nie może przekraczać 7 tys. zł; 2) darowizn. § 2 Środki zgromadzone na funduszu...
Czytaj więcej