Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta E-BOK Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

  § 1 Postanowienia wstępne 1. Określenia Regulaminu: a) Administrator — Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 38-400 Krosno ul. Wojska Polskiego 41, b) E-BOK — Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta, c) Klient — osoba fizyczna lub prawna posiadająca tytuł prawny do lokalu w zasobach Administratora, d) Użytkownik — Klient zarejestrowany...
Czytaj więcej

Regulamin przeprowadzania przetargów na ustanowienie odrębnej własności lokali i przeniesienie własności w Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

    UCHWAŁA Nr 13/2020 Rady Nadzorczej Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu przeprowadzania przetargów na ustanowienie odrębnej własności lokali i przeniesienie własności w Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej   Działając w oparciu o art.11 ust. 2 i art.1711 ust.1 ustawy z dnia...
Czytaj więcej

Regulamin prowadzenia działalności społeczno-oświatowej i kulturalnej w Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

  § 1 Ilekroć w regulaminie mowa jest o: 1) Spółdzielni należy przez to rozumieć Krośnieńską Spółdzielnię Mieszkaniową; 2) Radzie Nadzorczej należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej; 3) Zarządzie należy przez to rozumieć Zarząd Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej; 4) SDK należy przez to rozumieć...
Czytaj więcej

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną

  Informujemy, że przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną jest możliwe po uprzednim wypełnieniu „Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną”. Wypełnione i własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres Spółdzielni za pośrednictwem operatora pocztowego np. Poczty Polskiej. Oświadczenie można pobrać tutaj ...
Czytaj więcej