Regulamin Zarządu Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

  I. Postanowienia ogólne   § 1 1. Zarząd reprezentuje Krośnieńską Spółdzielnię Mieszkaniową na zewnątrz i kieruje jej działalnością, w granicach ustalonych prawem spółdzielczym, ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych oraz statutem Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 2. Zarząd inicjuje, organizuje i prowadzi działalność zapewniającą realizację celów i zadań...
Czytaj więcej

Regulamin w sprawie określenia zasad tworzenia i gospodarowania funduszem socjalno-pomocowym w Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

  § 1 Fundusz socjalno-pomocowy, zwany dalej funduszem, tworzony jest z: 1) nadwyżki bilansowej przekazanej przez Walne Zgromadzenie Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na ten fundusz. Wysokość nadwyżki bilansowej przeznaczonej w danym roku na fundusz nie może przekraczać 7 tys. zł; 2) darowizn. § 2 Środki zgromadzone na funduszu...
Czytaj więcej