Regulamin w sprawie określenia zasad tworzenia i gospodarowania funduszem socjalno-pomocowym w Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Uchwała Zarządu Nr 1/2022 Zarządu Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 05.01.2022 roku w sprawie ustalenia tekstu jednolitego "Regulaminu w sprawie określenia zasad tworzenia i gospodarowania funduszem socjalno-pomocowym w Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej"   Regulamin w sprawie określenia zasad tworzenia i gospodarowania funduszem socjalno-pomocowym...
Czytaj więcej

Regulamin rozliczania ciepła dostarczanego do budynków na cele centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

  Regulamin rozliczania ciepła dostarczanego do budynków na cele centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej   Uchwała Nr 103/2021 Zarządu Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 24.08.2021 r. Uchwała Nr 4/2022 Rady Nadzorczej Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 27.01.2022 r....
Czytaj więcej

Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta E-BOK Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

  § 1 Postanowienia wstępne 1. Określenia Regulaminu: a) Administrator — Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 38-400 Krosno ul. Wojska Polskiego 41, b) E-BOK — Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta, c) Klient — osoba fizyczna lub prawna posiadająca tytuł prawny do lokalu w zasobach Administratora, d) Użytkownik — Klient zarejestrowany...
Czytaj więcej

Regulamin przeprowadzania przetargów na ustanowienie odrębnej własności lokali i przeniesienie własności w Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

    UCHWAŁA Nr 13/2020 Rady Nadzorczej Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu przeprowadzania przetargów na ustanowienie odrębnej własności lokali i przeniesienie własności w Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej   Działając w oparciu o art.11 ust. 2 i art.1711 ust.1 ustawy z dnia...
Czytaj więcej

Regulamin prowadzenia działalności społeczno-oświatowej i kulturalnej w Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

  § 1 Ilekroć w regulaminie mowa jest o: 1) Spółdzielni należy przez to rozumieć Krośnieńską Spółdzielnię Mieszkaniową; 2) Radzie Nadzorczej należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej; 3) Zarządzie należy przez to rozumieć Zarząd Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej; 4) SDK należy przez to rozumieć...
Czytaj więcej

Regulamin Zarządu Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

  I. Postanowienia ogólne   § 1 1. Zarząd reprezentuje Krośnieńską Spółdzielnię Mieszkaniową na zewnątrz i kieruje jej działalnością, w granicach ustalonych prawem spółdzielczym, ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych oraz statutem Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 2. Zarząd inicjuje, organizuje i prowadzi działalność zapewniającą realizację celów i zadań...
Czytaj więcej