Regulamin prowadzenia działalności społeczno-oświatowej i kulturalnej w Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 

§ 1

Ilekroć w regulaminie mowa jest o:
1) Spółdzielni należy przez to rozumieć Krośnieńską Spółdzielnię Mieszkaniową;
2) Radzie Nadzorczej należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej;
3) Zarządzie należy przez to rozumieć Zarząd Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej;
4) SDK należy przez to rozumieć Spółdzielczy Dom Kultury.

§ 2

1. Działalność społeczno-oświatową i kulturalną w Spółdzielni prowadzi SDK.
2. SDK realizuje swoją działalność w trzech placówkach zlokalizowanych w Krośnie w budynkach przy :
1) ul. Kisielewskiego 2;
2) ul. Magurów 6;
3) ul. Wojska Polskiego 41.
3. Działalność społeczno-oświatowa i kulturalna skierowana jest do wszystkich grup wiekowych.

§ 3

1. Prowadzona przez SDK działalność społeczno-oświatowa i kulturalna obejmuje:
1) organizacyjno-techniczne zabezpieczenie funkcjonujących w ramach SDK zespołów i kół zainteresowań;
2) organizację i prowadzenie imprez okolicznościowych;
3) współdziałanie z organami samorządu terytorialnego przy organizacji i prowadzeniu imprez okolicznościowych.
2. W ramach swojej działalności SDK współdziała z organizacjami społecznymi i oświatowymi przy realizacji ich zadań, o ile zadania te przedmiotowo mieszczą się w zakresie działania SDK.
3. Celem działalności społeczno-oświatowej i kulturalnej Spółdzielczego Domu Kultury jest:
1) integracja mieszkańców,
2) aktywizacja członków Spółdzielni i ich rodzin,
3) kształtowanie i rozwój różnorodnych form zainteresowań,
4) organizacja czasu wolnego.

§ 4

Działalność Spółdzielczego Domu Kultury Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej finansowana jest z :
1) opłat wnoszonych przez członków Spółdzielni według stawki ustalonej przez Radę Nadzorczą,
2) wpłat właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni na podstawie zawartej umowy ze Spółdzielnią o korzystanie z tej działalności,
3) odpłatności dokonywanych przez uczestników biorących udział w zajęciach, którzy nie są członkami Spółdzielni i nie mają zawartych umów o korzystanie z działalności społeczno-oświatowej i kulturalnej według aktualnego cennika ustalonego przez Zarząd,
4) odpłatności za wynajem pomieszczeń w placówkach Spółdzielczego Domu Kultury,
5) nadwyżki bilansowej,
6) dotacji,
7) darowizn.

§ 5

1. Działalność, o której mowa w § 3 prowadzona jest w oparciu o roczny plan wydatków zatwierdzony przez Zarząd, na podstawie przewidywanych potrzeb w danym roku, prognozowanych przez Kierownika SDK.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 powinny być zrównoważone wpływami, z których w danym roku finansowana będzie działalność społeczno-oświatowa i kulturalna.
3. Roczny plan wydatków działalności społeczno-oświatowej i kulturalnej stanowi integralną część, uchwalonego przez Radę Nadzorczą, planu gospodarczego Spółdzielni na dany rok.

§ 6

Prowadzona działalność społeczno-oświatowa i kulturalna przez Spółdzielczy Dom Kultury Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej realizowana jest z zachowaniem obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Tekst jednolity regulaminu uchwalony przez Radę Nadzorczą Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 3/2020 Rady Nadzorczej Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 27 lutego 2020 r.