Regulamin przeprowadzania przetargów na ustanowienie odrębnej własności lokali i przeniesienie własności w Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 

 

UCHWAŁA Nr 13/2020
Rady Nadzorczej Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie: uchwalenia regulaminu przeprowadzania przetargów na ustanowienie odrębnej własności lokali i przeniesienie własności w Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 

Działając w oparciu o art.11 ust. 2 i art.1711 ust.1
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
(jedn. tekst Dz.U. z 2018r.poz.845 z późn.zm.)
Rada Nadzorcza Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

p o s t a n a w i a :

§ 1

Uchwalić regulamin przeprowadzania przetargów na ustanowienie odrębnej własności lokali i przeniesienie własności w Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, obowiązujący od 31 marca 2020 roku.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 13/2010 Rady Nadzorczej Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 20.05.2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu przeprowadzania przetargów na ustanowienie odrębnej własności lokali lub garaży w Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Uchwała Nr 55/2015 Rady Nadzorczej Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 30.07.2015 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do uchwały Nr 13/2020
Rady Nadzorczej KSM
z dnia 30 marca 2020 r.

§ 1

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Spółdzielni – należy przez to rozumieć Krośnieńską Spółdzielnię Mieszkaniową,
2) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Spółdzielni,
3) Radzie Nadzorczej – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
4) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
5) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 845 z późn. zm.).

§ 2

1. Przetargowi w trybie niniejszego regulaminu podlegają:
a) lokale mieszkalne, co do których wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a lokal został opróżniony i przekazany Spółdzielni zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
b) lokale mieszkalne inne niż wskazane w punkcie a, oraz lokale użytkowe pozostające
w dyspozycji Spółdzielni.
2. Celem przetargu jest wyłonienie osoby, z którą zostanie zawarta umowa, na ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie własności.
3. Przedmiot sprzedaży obejmuje również udział w prawie własności gruntu związanego z odrębną własnością lokalu.

§ 3

Przetarg ma charakter nieograniczony i odbywa się ustnie (licytacja) a z jego przebiegu sporządza się protokół, który zostaje przedłożony Zarządowi Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 4

Przetarg, o którym mowa w § 2 organizuje Zarząd Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 5

1. Przetarg przeprowadza komisja przetargowa każdorazowo powołana przez Zarząd.
2. W przetargu jako obserwator może uczestniczyć członek Rady Nadzorczej Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 6

1. Przetarg ogłasza się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu – dotyczy lokali, co do których wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo.
W przypadku pozostałych lokali pozostających w dyspozycji Spółdzielni decyzję
w sprawie ogłoszenia przetargu podejmuje Zarząd.
2. Ogłoszenie o przetargu powinno być opublikowane na co najmniej 7 dni przed jego terminem.

3. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w prasie lokalnej, na stronie internetowej Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni.
4. Ogłoszenie powinno zawierać w szczególności:
a) organizatora przetargu,
b) formę przetargu,
c) określenie przedmiotu przetargu, w tym m.in.: adres, kondygnację i powierzchnię użytkową lokalu,
d) oznaczenie miejsca i terminu przeprowadzenia przetargu,
e) wysokość ceny wywoławczej,
f) wysokość wadium oraz sposób i termin jego wpłacenia oraz zwrotu,
g) zastrzeżenie o możliwości unieważnienia przetargu bez podania przyczyn,
h) wskazanie sposobu uzyskania informacji o przedmiocie przetargu.

§ 7

1. Przed ogłoszeniem przetargu Spółdzielnia opracowuje specyfikację istotnych warunków przetargu.
2. Specyfikacja oprócz danych wymienionych w § 6 ust. 4 powinna zawierać:
a) wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów, jakie oferent winien złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu,
b) kwotę postąpienia,
c) wartość rynkową lokalu wg wyceny rzeczoznawcy majątkowego podlegającą licytacji,
d) termin i sposób zapłaty,
e) projekt umowy (aktu notarialnego),
f) informację o wymaganej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik jest zobowiązany pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wpłacić wadium w wysokości każdorazowo ustalonej przez Zarząd Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 8

1. Uczestnik wygrywający przetarg dokonuje wpłaty wylicytowanej kwoty przelewem na konto Spółdzielni w terminie do 30 dni od dnia przetargu.
2. Wpłacone wadium zostaje zaliczone na poczet ceny, o której mowa w ust. 1.
3. Spółdzielnia zawiera z wygrywającym przetarg, umowę w formie aktu notarialnego ustanawiającą prawo odrębnej własności lokalu i przenoszącą własność lokalu.
4. Umowa, o której mowa w ust.3 powinna zostać zawarta w terminie do 14 dni od dnia wpłaty ceny przez wygrywającego przetarg. Na wniosek wygrywającego przetarg zawarcie umowy może zostać ustalone w innym terminie.
5. Brak wpłaty ceny za lokal przez wygrywającego przetarg w terminie określonym w § 8 ust. 1 powoduje utratę wpłaconego wadium.
6. Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu (przelicytowanych) zostaje zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane konto bankowe na podstawie pisemnej dyspozycji uczestnika.

§ 9

W przypadku, gdy w przetargu uczestniczy tylko jeden zainteresowany upoważnia się Zarząd Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej do ustanowienia odrębnej własności i przeniesienia własności lokalu na jego rzecz, za cenę nie niższą niż wartość rynkowa lokalu ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego.