Regulamin Zarządu Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. Zarząd reprezentuje Krośnieńską Spółdzielnię Mieszkaniową na zewnątrz i kieruje jej działalnością, w granicach ustalonych prawem spółdzielczym, ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych oraz statutem Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
2. Zarząd inicjuje, organizuje i prowadzi działalność zapewniającą realizację celów i zadań statutowych Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej .

 

II. Skład oraz tryb powoływania i odwoływania Zarządu

 

§ 2

1. Zarząd składa się z trzech członków, w tym prezesa i jego zastępcy oraz członka Zarządu, wybranych przez Radę Nadzorczą w głosowaniu tajnym na czas nieokreślony.
2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni,
a ponadto w skład Zarządu nie mogą wchodzić osoby pozostające z członkami Rady Nadzorczej w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa w linii prostej.
3. Członkowie Zarządu nie mogą zajmować się działalnością konkurencyjną wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych, prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni.
Naruszenie zakazu konkurencji może stanowić podstawę odwołania członków Zarządu oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.
4. Za działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni uznaje się: zatrudnienie, posiadanie udziałów lub zasiadanie we władzach podmiotów gospodarczych, które wykonują prace, dostarczają towary lub świadczą usługi na rzecz Spółdzielni i stan ten godzi
w interesy Spółdzielni. Powyższe postanowienie nie dotyczy udziałów w spółkach akcyjnych, których akcje dopuszczone są przez Komisję Papierów Wartościowych do publicznego obrotu.
5. Wskutek naruszenia zakazu, o którym mowa w ust.3, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu bądź odwołaniu członka Zarządu w pełnieniu czynności.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje w tym celu posiedzenie Rady w terminie nie dłuższym jak 30 dni od dnia podjęcia wiadomości o naruszeniu przez członka Zarządu zakazu konkurencji wobec Spółdzielni powiadamiając zainteresowanego.
7. Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka Zarządu na okres 30 dni w celu zniesienia przyczyn podjęcia uchwały. Rada może również odwołać członka Zarządu jeżeli jego działanie z przyczyn, o których mowa w ust.3 doprowadziło do strat
w Spółdzielni.
8. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust.7 Przewodniczący zwołuje Radę w ciągu 14 dni, a Rada może podjąć uchwałę o odwołaniu członka Zarządu.
9. Z członkami Zarządu Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy w zależności od powierzonego stanowiska na podstawie powołania albo umowy o pracę stosownie do wymogów Kodeksu Pracy.

 

§ 3

1. Członków Zarządu odwołuje Rada Nadzorcza. Ponadto Walne Zgromadzenie Członków może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium.
2. Odwołanie członka Zarządu wymaga głosowania tajnego.
3. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień, wynikających ze stosunku pracy.

 

III. Zakres działania Zarządu

 

§ 4

1. Zarząd kolegialnie kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zakresu działania Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji i wykonywanie czynności nie zastrzeżonych w ustawie oraz w Statucie dla innych organów Spółdzielni, a w szczególności:
1) w zakresie spraw członkowskich:
a) podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia członków oraz zawieranie umów na użytkowanie lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży,
2) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
3) w zakresie organizacji działalności i gospodarki Spółdzielni:
a) sporządzanie projektów struktury organizacyjnej Spółdzielni i podziału czynności w Zarządzie,
b) sporządzanie projektów planów i programów gospodarczych oraz działalności społeczno-oświatowej i kulturalnej,
c) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni,
d) przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Członków oraz Rady Nadzorczej,
e) sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności składanych Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu Członków,
f) angażowanie, awansowanie, nagradzanie i zwalnianie pracowników,
g) zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań,
h) zabezpieczanie i ubezpieczanie majątku Spółdzielni,
i) egzekwowanie zaległości wobec Spółdzielni,
j) nabywanie środków trwałych,
k) wynajmowanie lokali mieszkalnych i użytkowych,
l) powoływanie Komisji inwentaryzacyjnych, przetargowych, odbioru robót i innych Komisji,
ł) odpisywanie w ciężar strat,
m) ustosunkowywanie się do zaleceń polustracyjnych oraz wniosków innych organów kontrolnych,
n) współdziałanie z organami samorządu terytorialnego i organami administracji publicznej oraz z organizacjami spółdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi, przy realizacji zadań statutowych Spółdzielni.

 

IV. Organizacja pracy Zarządu

 

§ 5

1. Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. W okresie między posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności między członkami Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu:
a) z własnej inicjatywy, w miarę potrzeby, co najmniej raz w miesiącu.
b) na wniosek jednego z członków Zarządu.
3. Prezes Zarządu ustala termin i porządek obrad posiedzenia.
4. Każdy z członków Zarządu przed rozpoczęciem posiedzenia może wnieść do porządku obrad sprawę, która jego zdaniem wymaga kolegialnego rozstrzygnięcia.
5. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym:
Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady upoważniony przez Radę Nadzorczą oraz inne zaproszone przez Zarząd osoby.
6. Termin posiedzenia Zarządu i porządek obrad powinien być podany członkom Zarządu i zaproszonym gościom co najmniej na 2 dni przed posiedzeniem.
7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Do ważności uchwał konieczna jest obecność większości Członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
8. Podjęcie uchwały może nastąpić poza posiedzeniem Zarządu, tj. w drodze podpisania uchwały kolejno przez poszczególnych członków Zarządu.
Uchwałę uważa się za podjętą z chwilą złożenia ostatniego podpisu. Tak podjęta uchwała powinna być uwidoczniona w protokole najbliższego posiedzenia Zarządu.
9. Członkowie Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.
10.Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.

 

§ 6

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
2. Protokoły powinny zawierać: datę posiedzenia, numer protokołu, nazwiska członków Zarządu i innych osób uczestniczących w posiedzeniu, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, porządek obrad i treść podjętych uchwał.
3. Protokół podpisują członkowie Zarządu obecni na danym posiedzeniu.
4. Protokół powinien być sporządzony przed następnym posiedzeniem Zarządu.
5. W terminie do trzech dni po odbytym posiedzeniu Zarządu winny być sporządzone wyciągi z treści uchwały – decyzji Zarządu i przekazane do realizacji odpowiednim komórkom funkcjonalnym za pokwitowaniem.
6. Z uwagi na ochronę danych osobowych lub tajemnicę handlową sporządza się odpowiednie załączniki do protokołu, które mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

 

§ 7

Do zakresu działania Prezesa Zarządu z tytułu jego funkcji, należy:
a) koordynowanie pracy Zarządu,
b) kierowanie pracą bezpośrednio Mu podporządkowanych komórek organizacyjnych Spółdzielni i samodzielnych stanowisk,
c) informowanie na bieżąco członków Zarządu o istotnych zagadnieniach, wynikających z reprezentowania Spółdzielni.

 

§ 8

Funkcję Prezesa Zarządu w czasie jego nieobecności pełni Zastępca Prezesa, któremu przysługują wówczas wszystkie uprawnienia Prezesa Zarządu.

 

§ 9

1. Członkowie Zarządu kierują pracami podporządkowanych im bezpośrednio komórek organizacyjnych Spółdzielni.
Szczegółowy podział czynności pomiędzy członków Zarządu określa odrębna uchwała Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Zarządu w zakresie nie zastrzeżonym do kolegialnych decyzji Zarządu, wydają zarządzenia niezbędne dla prawidłowej realizacji powierzonych im zadań, przedkładają i referują na posiedzeniach Zarządu wnioski i są odpowiedzialni za wprowadzanie w życie uchwał Zarządu.
3. Prezes Zarządu może wstrzymać wykonanie decyzji członka Zarządu, któremu w takim przypadku przysługuje przedstawienie sprawy do rozstrzygnięcia przez Zarząd.

 

§ 10

1. Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają przynajmniej dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona (pełnomocnik).
2. Oświadczenia o których mowa w ust.1 składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania umieszczają swoje podpisy.
3. Oświadczenia skierowane do Spółdzielni, a złożone w jej lokalu albo pisemnie jednemu z członków Zarządu, mają skutek prawny względem Spółdzielni.

 

§ 11

Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

 

V. Postanowienia końcowe

 

§ 12

Zarząd jest obowiązany do:
1. Uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej, na zaproszenie Przewodniczącego Rady w celu udzielenia potrzebnych wyjaśnień, względnie przedstawienia żądanych dokumentów.
2. Składania Radzie Nadzorczej co kwartał analizy ekonomicznej Spółdzielni.

 

§ 13

1. Przekazanie przez ustępujący Zarząd lub członka Zarządu czynności nowemu Zarządowi lub członkowi Zarządu następuje protokołem zdawczo-odbiorczym przy udziale upoważnionego przedstawiciela Rady Nadzorczej.
2. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zawierać wykaz przekazywanych do załatwienia spraw, akt, dokumentów, jak również dane odzwierciedlające aktualny stan Spółdzielni.
Egzemplarze protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisane przez osoby uczestniczące w czynnościach przekazywania otrzymują po jednym egzemplarzu przekazujący i przyjmujący, a jeden pozostaje w aktach Spółdzielni.

 

Niniejszy regulamin stanowi tekst jednolity regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 27.02.2014r. uchwałą
Nr 20/2014 z uwzględnieniem zmian przyjętych uchwałą Nr 29/2019 Rady Nadzorczej Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 15.05.2019r.