Regulamin Rady Nadzorczej Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 

I. Postanowienia ogólne

 

§1

 1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę Spółdzielni.
 2. Rada Nadzorcza działa na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (jednolity tekst : Dz. U. z 2003 r. Nr 188 poz.1848 z późn. zm.). ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (jednolity tekst : Dz. U. z 2003r. Nr 119 poz. 1116 z późn. zm.), Statutu KSM i niniejszego regulaminu.
 3. Rada Nadzorcza jest organem kolegialnym. Rada Nadzorcza może upoważnić poszczególnych członków do dokonywania czynności mieszczących się w jej kompetencjach.

 

§2

 1. Rada Nadzorcza składa się z 13 osób wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej spośród nieograniczonej liczby kandydatów, będących członkami Spółdzielni. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.
 2. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji większością 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni.

 

§3

 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium Rady, w skład którego wchodzą: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz i Przewodniczący stałych Komisji Rady.
 2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Komisję Rewizyjną oraz może powoływać inne Komisje stałe lub czasowe, ustalając zakres ich działania.
 3. Członek Rady wybrany do kilku komisji może być Przewodniczącym tylko jednej z nich.
 4. Członek Rady zobowiązany jest przestrzegać przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, co potwierdza pisemnym oświadczeniem.
 5. Członek Rady nie może ujawniać wiadomości poufnych Spółdzielni w jakich posiadanie wszedł podczas pracy w Radzie.

 

§4

 1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego lub Sekretarz Rady, w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Pierwsze posiedzenie nowowybranej Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, w celu ukonstytuowania się Rady, w terminie 14 dni od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym Rada została wybrana.
 3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje także na wniosek:
 • 1/3 członków Rady Nadzorczej,
 • Zarządu.

Posiedzenie zwołuje się w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

 1. Wniosek składa się na piśmie z proponowanym porządkiem obrad.
 2. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić podczas posiedzenia Rady wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad następnego posiedzenia. W przypadku uzyskania co najmniej 1/3 liczby głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, wniosek zostaje umieszczony jako punkt porządku obrad Rady.

 

§5

 1. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej jej członkowie oraz Zarząd zawiadamiani są pisemnie co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomień należy dołączyć materiały w sprawach, które będą przedmiotem posiedzenia oraz projekty uchwał i wniosków.
 2. W przypadkach nagłych, gdy wymaga tego interes Spółdzielni, posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane poprzez osobiste zawiadomienie wszystkich Członków Rady, bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. ł. W takim przypadku przedmiotem obrad może być tylko sprawa wymagająca nagłego rozpatrzenia.
 3. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru członków, o czasie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej, która ma podjąć uchwałę w tej sprawie zawiadamia się zainteresowanego członka Spółdzielni co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia, z podaniem informacji o prawie członka do składania wyjaśnień. Jeżeli zainteresowany członek, prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia nie przybędzie na posiedzenie, Rada Nadzorcza może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału.

 

§6

 1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej zobowiązani są usprawiedliwić nieobecność.
 2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej, Komisji mogą uczestniczyć przedstawiciele Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz inni zaproszeni goście.
 3. Zarząd uczestniczy w posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej i Komisji.
 4. Zarząd nie uczestniczy w części posiedzenia Rady gdy rozpatrywane są sprawy bezpośrednio dotyczące Członków Zarządu a także sprawy organizacyjne Rady np. wybory Przewodniczącego, Prezydium i Komisji Rady lub gdy Rada tak postanowi.
 5. Zarząd ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady zwołanych na jego wniosek.
 6. Zarząd ma prawo upoważnić głównego księgowego oraz radcę prawnego do wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, na którym obecny jest Zarząd.
 7. Korespondencję w imieniu Rady podpisuje Przewodniczący lub jego Zastępca i Sekretarz Rady Nadzorczej.

 

II. Tryb obradowania i podejmowania uchwał

 

§7

 1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków Rady.
 2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w sposób określony w § 5, a w pozostałych za zgodą wszystkich członków Rady.
 3. Stałymi punktami każdego posiedzenia Rady są sprawy:
 4. zatwierdzenie porządku obrad Rady Nadzorczej,
 • zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej,
 • ustna informacja Prezesa Zarządu o posiedzeniach Zarządu Spółdzielni odbytych pomiędzy posiedzeniami Rady,
 • informacja o pełnionych przez członków Rady dyżurach,
 • korespondencja,
 • sprawy różne,
 • ustalenie terminu i propozycje tematyki następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.
 1. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał dotyczących odwołania członków Zarządu, podejmowanych większością 2/3 głosów.
 2. Członkowie Rady otrzymują miesięczne zryczałtowane wynagrodzenie, określone w Statucie Spółdzielni.
 3. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu Rady bądź Prezydium lub Komisji, Przewodniczący składa Radzie wniosek o pozbawienie lub obniżenie członkowi Rady przysługującego mu wynagrodzenia. Wniosek podlega głosowaniu. W pierwszej kolejności głosuje się wnioski najdalej idące.

 

§8

 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady lub jego Zastępca, stwierdzając prawidłowość zwołania posiedzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.
 2. Przewodniczący udziela głosu w kolejności zgłaszania się.
 3. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania.

 

§9

 1. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.
 2. Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu. Na wniosek co najmniej 1/4 członków Rady obecnych na posiedzeniu Przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach lub głosowanie imienne.
 3. W przypadku kilku różnych wniosków dotyczących tego samego zagadnienia w pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie wnioski najdalej idące. W przypadku wątpliwości co do kolejności głosowania, porządek głosowania ustala osoba prowadząca posiedzenie.

 

§10

 1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Kandydatów na członków Zarządu zgłaszają bezpośrednio do Przewodniczącego Rady Nadzorczej, obecni na posiedzeniu członkowie Rady. Zgłaszanie kandydatur odbywa się z podaniem imienia i nazwiska kandydata, funkcji w Zarządzie oraz krótkiego uzasadnienia kandydatury.
 3. Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na zebraniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie. Rada może uzależnić rozpatrzenie kandydatur od przedłożenia jej dokumentów stwierdzających kwalifikacje kandydatów, nadto zażądać osobistej obecności kandydata na posiedzeniu.
 4. Po zgłoszeniu kandydatur Przewodniczący ustala ostateczną listę kandydatów na poszczególne funkcje i zarządza wybranie komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów.
 5. Komisja skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze.

 

§11

 1. Głosowanie odbywa się przez postawienie znaku X przy nazwisku kandydata na którego oddaje się głos.
 2. Głos jest nieważny w przypadku gdy na karcie postawiono znak X przy więcej niż jednym kandydacie na daną funkcję lub nie postawiono znaku X przy żadnym kandydacie.
 3. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja skrutacyjna. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania.
 4. Do Zarządu wchodzą kandydaci którzy otrzymali największą liczbę głosów.
 5. W przypadku gdy co najmniej dwóch kandydatów na daną funkcję otrzymało równą największą liczbę głosów, przeprowadza się dodatkowe wybory spośród tych kandydatów.

 

III. Prezydium Rady Nadzorczej

 

§12

 1. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie pracy Rady oraz ustalanie terminów dyżurów Członków Rady. Członek Rady jest obowiązany do obecności na dyżurze w wyznaczonym terminie.
 2. Z posiedzeń Prezydium Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca i Sekretarz.
 3. Przepis § 6 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

 

IV. Komisje Rady Nadzorczej

 

§13

 1. Komisje Rady Nadzorczej składają się z co najmniej 3 Członków powołanych przez Radę.
 2. Przewodniczących Komisji wybiera Rada Nadzorcza.
 3. Komisje wybierają ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca.
 5. Przepis § 6 ust.l stosuje się odpowiednio.

 

§14

 1. Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składzie komisji.
 2. Komisja lub Prezydium Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Rady o odwołanie członka Komisji, który nie uczestniczy w posiedzeniach Komisji lub nie bierze udziału w jej pracach.

 

§15

 1. Komisje działają zgodnie z planem pracy, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.
 2. Sprawozdania i wnioski z prac Komisji Przewodniczący (ich Zastępcy) przedkładają do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej.
 3. Wnioski Komisji mają charakter opiniodawczy.
 4. Komisje Rady Nadzorczej współpracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia.
 5. Rada Nadzorcza może zlecić Komisji zajęcie się sprawą wykraczającą poza jej plan pracy.
 6. Rada Nadzorcza sporządza roczne sprawozdanie ze swojej działalności i przedstawia je Walnemu Zgromadzeniu. Sprawozdanie to w szczególności winno zawierać m.in.:
 • sprawozdanie z działalności Komisji;
 • ocenę stanu Spółdzielni;
 • postulowane kierunki działania na kolejny okres sprawozdawczy;
 • ocenę pracy Zarządu wraz z wnioskiem o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium.
 • wnioski z rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni oraz sprawozdania z działalności .

 

§16

 1. Z obrad Rady Nadzorczej spisuje się protokół, który powinien być podpisany przez Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcę i Sekretarza Rady.
 2. Protokół powinien w szczególności zawierać:
 • numer kolejny, datę i miejsce posiedzenia;
 • nazwiska obecnych i nieobecnych członków Rady Nadzorczej;
 • listę zaproszonych gości oraz innych osób biorących udział w posiedzeniu;
 • porządek obrad;
 • zwięzłe streszczenie referowanych spraw oraz informację o podjętych uchwałach.
 1. Protokół zatwierdza Rada na najbliższym posiedzeniu. W przypadku kwestionowania treści protokołu, zastrzeżenia, wnioski i oświadczenia składane są ustnie do protokołu i nie podlegają głosowaniu.
 2. Protokoły przechowuje Zarząd, co najmniej przez 10 lat.