Regulamin zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali

 

Na podstawie § 55 ust. 19 Statutu Spółdzielni, niniejszym regulaminem określa się zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni.

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w regulaminie mowa jest o:
1) Spółdzielni – należy przez to rozumieć Krośnieńską Spółdzielnię Mieszkaniową,
2) Radzie Nadzorczej – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
3) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
4) Użytkowniku – należy przez to rozumieć osoby korzystające z lokalu tj.:
– członków Spółdzielni
– właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni
– najemców oraz osoby nie posiadające tytułu prawnego do lokalu

§ 2

Regulamin ustala zasady określania kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych i zasady ustalania opłat ponoszonych przez użytkowników lokali.

§ 3

Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali są obowiązani do uczestniczenia w pokrywaniu kosztów przez uiszczanie opłat na zasadach określonych w statucie a związanych z:
1) eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale,
2) eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni,
3) działalnością społeczno-oświatową i kulturalną,

§ 4

Skreślony.

§ 5

Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani do uczestniczenia w pokrywaniu kosztów przez uiszczanie opłat na zasadach określonych w statucie a związanych z:
1) eksploatacją i utrzymaniem ich lokali,
2) eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych,
3) eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni,
4) działalnością społeczno-oświatową i kulturalną.

§ 6

Właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni są obowiązani do uczestniczenia w pokrywaniu kosztów przez uiszczanie opłat na zasadach określonych w statucie a związanych z:
1) eksploatacją i utrzymaniem ich lokali,
2) eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych,
3) eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które jest przeznaczone do wspólnego korzystania w budynkach lub osiedlu,
4) działalnością społeczno-oświatową i kulturalną ( na podstawie zawartych umów ).

§ 7

Najemcy lokali wnoszą opłaty za korzystanie z lokali ( czynsz ), zgodnie z zawartą umową.

§ 8

Osoby nie posiadające tytułu prawnego do lokalu wnoszą opłaty na zasadach ustalonych przez Zarząd Spółdzielni.

§ 9

1. Pożytki i inne przychody Spółdzielni przeznacza się w szczególności na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków Spółdzielni oraz prowadzonej działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.

2. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej wydatki przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej.

 

II. Zasady ustalania elementów rozliczeniowych kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi

§ 10

Jednostkami rozliczeniowymi kosztów są:

− m2 powierzchni użytkowej lokalu,
− m³,
− osoba zamieszkała w lokalu,
− udział w nieruchomości wspólnej,
− lokal,
− ilość sztuk wodomierzy i podzielników oraz ich wskazania,
− inne jednostki.

§ 11

1. Przy rozliczaniu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i przy ustalaniu innych opłat, gdzie jednostką rozliczeniową jest „osoba zamieszkała w lokalu” stosuje się zasadę naliczania opłat od ilości osób zamieszkałych w danym lokalu według ewidencji Spółdzielni.

2. Zasady naliczania opłat eksploatacyjnych zależnych od osób zamieszkałych oraz zasady zwalniania z tych opłat:

1) Naliczenie opłat zależnych od ilości osób zamieszkałych w lokalu będzie dokonywane zgodnie z ewidencją spółdzielni po uwzględnieniu złożonych oświadczeń o ilości osób zamieszkałych w lokalu.
Oświadczenie składa osoba, której przysługuje prawo odrębnej własności lokalu lub spółdzielcze prawo do lokalu.
Ilość osób zamieszkałych w lokalach bez tytułu prawnego ustalana jest przez Spółdzielnię.
Ilość osób zamieszkałych w lokalach na podstawie umowy najmu określana jest zgodnie z informacjami zawartymi w umowie najmu.

2) zasady naliczania opłat za używanie lokali w przypadku zmiany użytkowników:
− naliczanie opłat od osób następuje na podstawie oświadczeń złożonych przez strony w dziale członkowsko-mieszkaniowym,
− w przypadku umów najmu mieszkania, opłaty naliczane są zgodnie z umową.

3) O każdej zmianie ilości osób zamieszkałych w lokalu, osoba korzystająca z lokalu obowiązana, jest poinformować pisemnie Spółdzielnię w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.

4) W przypadku upływu terminu określonego w oświadczeniu o zmianie ilości osób w lokalu, Spółdzielnia upoważniona jest do naliczania opłat eksploatacyjnych, od ilości osób będących w ewidencji Spółdzielni, przed wprowadzeniem zmian.

5) Wszelkie zmiany dotyczące ilości osób zamieszkałych w lokalu będą uwzględniane po złożeniu pisemnego oświadczenia, począwszy od następnego miesiąca.
6) Zmiany ilości osób wynikające ze zgonu uwzględnia się od następnego miesiąca o powzięciu informacji o zgonie.
Zmiany ilości osób wynikające z urodzin uwzględnia się od następnego miesiąca po miesiącu urodzin.

§ 12

Koszty i przychody gospodarki zasobów mieszkaniowych są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla każdej nieruchomości lub węzła cieplnego.

 

III. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi

§ 13

Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi dla nieruchomości obejmują:

1) koszty eksploatacji,
2) podatek od nieruchomości,
3) wieczyste użytkowanie,
4) koszty gazu,
5) koszty wywozu nieczystości,
6) koszty wody i ścieków,
7) koszty eksploatacji dźwigów,
8) koszty azartu (zasoby terenowe)
9) koszty eksploatacji węzłów cieplnych,
10) koszty wodomierzy,
11) koszty centralnego ogrzewania
12) koszty podgrzania wody,
13) koszty remontów.

§ 14

1. Koszty eksploatacji obejmują w szczególności:
1) amortyzację,
2) materiały,
3) energię,
4) drobne naprawy, konserwacje,
5) przeglądy,
6) usługi transportowe,
7) pozostałe usługi,
8) ubezpieczenia majątkowe,
9) opłaty pozostałe,
10) wynagrodzenia pracowników,
11) wynagrodzenia bezosobowe,
12) ubezpieczenia społeczne,
13) koszty pozostałe,
14) koszty obsługi eksploatacyjnej,
15) eksploatacja nieruchomości wspólnych,
16) mienie Spółdzielni,
17) wynik roku poprzedniego,
18) pożytki,
19) koszty ogólne konserwatorów,
20) koszty ogólne administracji,
21) koszty ogólne Spółdzielni.

Pozostałe usługi to w szczególności:
usuwanie sopli, odśnieżanie, deratyzację, czyszczenie kanalizacji, wycinkę drzew, koszenie trawników, odpady biodegradowalne, opłaty stałe za wodę.

Pozostałe koszty to w szczególności:
koszty BHP, ekwiwalent za pranie, badania profilaktyczne, ZFŚS –naliczenia.

2. Koszty podatku od nieruchomości.
Koszty są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla każdej nieruchomości, osoby posiadające odrębną własność do lokalu rozliczają się z tytułu tych opłat bezpośrednio z Gminami.

3. Koszty wieczystego użytkowania.
Koszty są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla każdej nieruchomości, osoby posiadające odrębną własność do lokalu rozliczają się z tytułu tych opłat bezpośrednio z Gminami.

4. Koszty dostawy gazu:
Koszty zakupu paliwa gazowego dla budynków opomiarowanych w zbiorcze gazomierze.

5. Koszty wywozu nieczystości ustalane są zgodnie z przyjętymi przez Radę Miasta Krosna oraz Rady Gmin: Dukla, Iwonicz Zdrój, Jedlicze i Rymanów, uregulowaniami dotyczącymi gospodarki odpadami.

6. Koszty wody i ścieków.
Koszty zakupu wody i odprowadzenia ścieków.

7. Koszty eksploatacji dźwigów to w szczególności:
1) koszty energii elektrycznej,
2) opłaty za rewizję Urzędu Dozoru Technicznego,
3) koszty konserwacji,
4) koszty napraw, przeglądów, badań.

8. Koszty azartu.
Koszty azartu występują tylko na zasobach terenowych, związane są z utrzymaniem odpowiedniej sprawności technicznej całej instalacji azartowej.

9. Koszty eksploatacji węzłów cieplnych.
Koszty związane są w szczególności z:
1) utrzymaniem odpowiedniej sprawności technicznej węzłów cieplnych i instalacji,
2) energią elektryczną,
3) naprawami,
4) obsługą,

10. Koszty wodomierzy.
1) koszty wymiany wodomierzy,
2) koszty odczytów i obsługi.

11. Koszty centralnego ogrzewania to w szczególności:
1) koszty zakupu energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania,
2) koszty zakupu paliw gazowych dla celów centralnego ogrzewania,
3) koszty eksploatacji i utrzymania kotłowni własnych.

12. Koszty podgrzania wody to w szczególności:
1) koszty zakupu energii cieplnej dla celów podgrzania wody,
2) koszty zakupu paliw gazowych dla celów podgrzania wody,
3) koszty eksploatacji i utrzymania kotłowni własnych,

13. Koszty remontów zasobów mieszkaniowych:
Odpis na fundusz remontowy od lokali mieszkalnych.
Wydatki funduszu remontowego ewidencjonowane są na poszczególne nieruchomości.

 

IV. Ustalanie opłat za używanie lokali

§ 15

1. Opłaty za używanie lokali ustala Rada Nadzorcza oraz Zarząd Spółdzielni.

2. Rada Nadzorcza ustala następujące opłaty:
1) eksploatacja,
2) fundusz remontowy,
3) za garaże,
4) za korzystanie z dźwigów,
5) za wodomierze,
6) za azart,
7) za eksploatację węzłów cieplnych
8) na działalność społeczno-oświatową i kulturalną Spółdzielni.

3. Zarząd Spółdzielni ustala następujące opłaty:
1) na centralne ogrzewanie ( zaliczka ).
2) na podgrzanie wody ( zaliczka ),
3) za dostawę zimnej wody i odbiór ścieków ( zaliczka ),
4) za dostawę gazu ( zaliczka ),
5) za wywóz nieczystości.

Ponadto Zarząd Spółdzielni ustala opłaty :
1) wieczyste użytkowanie,
2) podatek od nieruchomości.

4. Jeżeli w ciągu roku następują zmiany mające wpływ na wysokość ( planowanych ) kosztów dokonywana jest korekta wysokości opłat.

5. Opłaty za używanie lokali mieszkalnych i garaży uiszczane co miesiąc do 28 dnia miesiąca za dany miesiąc.

6. Opłaty za używanie lokali użytkowych winny być uiszczane zgodnie z terminami określonymi na fakturze.

§ 16

Opłaty wnoszone przez najemców lokali ustalane są w drodze przetargów oraz negocjacji przeprowadzanych przez Zarząd Spółdzielni.

§ 17

Opłaty za dźwigi, dostawę gazu oraz za wywóz nieczystości rozliczane są według następujących zasad:

1. Opłaty za dźwigi obejmują koszty eksploatacji dźwigów, ustala się je proporcjonalnie do liczby osób zamieszkałych w nieruchomości według ewidencji Spółdzielni lub proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej lokali w danej nieruchomości.
Opłaty za eksploatację dźwigów uiszczają wszyscy zamieszkali użytkownicy lokali w danej nieruchomości.

2. Opłaty za dostawę gazu ustala się w ramach budynku proporcjonalnie do liczby osób zamieszkałych w lokalu według ewidencji Spółdzielni.
Administracje osiedli co pół roku dokonują analizy kosztów dostawy gazu i na tej podstawie wnioskują do Zarządu Spółdzielni o dokonanie korekt zaliczek na poszczególnych budynkach.
Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy. Rozliczenia kosztów dostawy gazu dokonuje się w terminie do 15 marca po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
W przypadku powstania niedopłaty użytkownik lokalu zobowiązany jest ją uregulować w terminie wskazanym na karcie rozliczeniowej.
W przypadku powstania nadpłaty kwota ta w pierwszej kolejności przeznaczana jest na pokrycie zaległości, natomiast w przypadku braku zaległości może być ona na pisemny wniosek zaliczona na poczet opłat lub wypłacona w kasie Spółdzielni.

1) Rozliczenie pojedynczego lokalu następuje wg wzoru:

 

            kwota do rozliczenia w ramach budynku            
suma ilości osób zamieszkałych w poszczególnych miesiącach w danym budynku
x
suma ilości osób zamieszkałych w poszczególnych miesiącach w danym lokalu

 

2) W przypadku zmiany użytkowników lokalu ostateczne rozliczenie nastąpi odrębnie z każdym użytkownikiem w danym okresie rozliczeniowym na podstawie oświadczeń złożonych przez strony. Rozliczenie nastąpi wg zasady j/n:

1. Wyliczenie niedopłaty (nadpłaty) na osobę

 

       kwota do rozliczenia w ramach budynku           
suma ilości osób zamieszkałych w poszczególnych miesiącach w danym budynku

 

2. Ilość osób w okresie używania dla dotychczasowego i nowego użytkownika obliczana jest jako suma osób zamieszkałych w okresach wg złożonych oświadczeń przez dotychczasowego i nowego użytkownika
3. Rozliczenie dla dotychczasowego użytkownika lokalu:
niedopłata (nadpłata) na osobę (wyliczenie jak w pkt. 1) x ilość osób zamieszkałych (wyliczenie jak w pkt. 2)
4. Rozliczenie dla nowego użytkownika lokalu:
niedopłata (nadpłata) na osobę (wyliczenie jak w pkt. 1) x ilość osób zamieszkałych (wyliczenie jak w pkt. 2).

3. Opłaty za wywóz nieczystości dla lokali mieszkalnych ustala się od liczby osób zamieszkałych w lokalu wg ewidencji spółdzielni.
Opłaty za wywóz nieczystości dla lokali użytkowych własnościowych oraz mających status prawa odrębnej własności naliczane są od 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu,
w zależności od charakteru prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 18

Opłaty za energię cieplną dla celów centralnego ogrzewania oraz podgrzania wody, a także za dostawę wody i odprowadzanie ścieków rozliczane są według odrębnych regulaminów obowiązujących w Spółdzielni.

§ 19

Użytkownicy lokali użytkowych własnościowych ponoszą koszty eksploatacji dźwigów proporcjonalnie do m² powierzchni użytkowej. Koszty te ujęte są w pozycji eksploatacja.

§ 20

Opłata z tytułu działalności społeczno-oświatowej i kulturalnej ustalana jest od osób zamieszkałych w lokalu według ewidencji Spółdzielni.

§ 21

Rozliczenie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi dokonuje się na koniec danego roku kalendarzowego.
Różnica między kosztami eksploatacji a przychodami danej nieruchomości, zwiększa odpowiednio koszty lub przychody danej nieruchomości w roku następnym.

 

Niniejszy regulamin stanowi jednolity tekst regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą KSM w dniu 30.09.2010r. – uchwała Nr 116/2010 z uwzględnieniem zmian przyjętych przez
− uchwałę Nr 3/2014 Rady Nadzorczej KSM z dnia 29.01.2014r.
− uchwałę Nr 78/2016 Rady Nadzorczej KSM z dnia 24.05.2016r.
− uchwałę Nr 32/2018 Rady Nadzorczej KSM z dnia 15.06.2018r.
− uchwałę Nr 45/2018 Rady Nadzorczej KSM z dnia 29.08.2018r.