Przetarg: Docieplenie ścian podłużnych i szczytowych budynków mieszkalnych

 

Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 38-400 Krosno ul. Wojska Polskiego 41 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót:

Docieplenie ścian podłużnych i szczytowych budynków mieszkalnych KSM.

 

Pisemne oferty przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji przetargowej zawierające ceny netto, należy składać w oddawczej skrzynce pocztowej zlokalizowanej przy wejściu do budynku przy ul. Wojska Polskiego 41 lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Wojska Polskiego 41 38-400 Krosno, do dnia 10.05.2021 r. do godz. 1500.
W przypadku wysyłki pocztą tradycyjną oferty muszą wpłynąć do siedziby   Zamawiającego i zostać zarejestrowane  nie później niż w w/w dacie.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 11.05.2021 r. o godz: 900  w siedzibie Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 39.

 

W przypadku złożenia ofert zbliżonych do siebie cenowo może zostać przeprowadzony  przetarg ustny. Specyfikacja przetargowa (część opisowa) dostępna w wersji elektronicznej na stronie internetowej pod adresem www.ksm-krosno.pl w zakładce Informacje w pozycji Przetargi. Załączniki do SIWZ (projekty budowlane, projekty kolorystyki) dostępne są w Sekretariacie Spółdzielni tel. kontaktowy 13 432 14 32.

 

Bliższe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w Administracjach Osiedli: im. ks. B. Markiewicza, tel. 13 432 17 86, Osiedla im. R. Traugutta, tel.    13 432 52 82.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy jak również  unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy w dniu wyboru jego oferty pod rygorem utraty wpłaconego wadium.

 

Dokumenty do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz oferty