Przetarg: Wykonanie, dostawa, montaż: 13 szt okien z profilu PCV, 10 szt zabudowy z drzwiami wejściowymi wewnętrznymi z profilu aluminiowego w wiatrołapach, 24 szt ścianek osłonowych z profilu aluminiowego przy wejściach do klatek schodowych

 

Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 38-400 Krosno ul. Wojska Polskiego 41 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót:

Wykonanie, dostawa, montaż: 13 szt okien z profilu PCV, 10 szt zabudowy z drzwiami wejściowymi wewnętrznymi z profilu aluminiowego w wiatrołapach, 24 szt ścianek osłonowych z profilu aluminiowego przy wejściach do klatek schodowych, w budynkach Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

Pisemne oferty przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji przetargowej zawierające ceny netto, należy składać w oddawczej skrzynce pocztowej zlokalizowanej przy wejściu do budynku przy ul. Wojska Polskiego 41 lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 41 38-400 Krosno, do dnia 10.05.2021r. do godz. 1500.
W przypadku wysyłki pocztą tradycyjną oferty muszą zostać przyjęte przez Zamawiającego nie później niż w w/w dacie.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 11.05.2021 r. o godz. 1030 w siedzibie Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 39.

 

W przypadku złożenia ofert zbliżonych do siebie cenowo może zostać przeprowadzony  przetarg ustny. Specyfikacja przetargowa dostępna w wersji elektronicznej na stronie internetowej pod adresem www.ksm-krosno.pl w zakładce Informacje w pozycji Przetargi.

Bliższe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w Administracjach Osiedli: im. ks. B. Markiewicza tel. 13 432 17 86, im. R. Traugutta tel. 13 432 52 82, im. J. Szczepanika, tel. 13 432 38 97.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy jak również  unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy w dniu wyboru jego oferty pod rygorem utraty wpłaconego wadium.

 

Dokumenty do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz oferty