Informacja RODO

 

Informacja RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informuje się, że :

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Krośnie przy ul. Wojska Polskiego 41, numer KRS 0000106558 tel. kontaktowy: 13-43-214-32. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres j/w lub e-mail: info@ksm-krosno.pl

  1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do realizacji ciążących na Spółdzielni obowiązków wynikających z Ustawy Prawo Spółdzielcze, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Prawa Budowlanego, Prawa Energetycznego i Statutu .

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie:

– art. 1 ust 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych –  zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków i ich rodzin, 

– art. 1 ust 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych –  zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub mienie jej członków, 

– art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – uczestniczenie osób w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, mienia Spółdzielni oraz kosztów związanych z działalnością kulturalną członków oraz osób niebędących członkami,

– art. 30 ustawy Prawo spółdzielcze – prowadzenie rejestru członków,

– Kodeksu Cywilnego – dochodzenie roszczeń, gospodarka lokalami,

– art. 62 Ustawy prawo budowlane – kontrole budynków,

– art. 45a Ustawy prawo energetyczne – rozliczanie kosztów c.o. i c.c.w.,

– Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – rozliczanie kosztów zużycia  wody    i odprowadzonych ścieków,

– Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – opłaty za gospodarowanie odpadami.

– Statutu Spółdzielni i regulaminów wewnętrznych.

  1. Odbiorcami danych osobowych są osoby trzecie upoważnione przez Administratora Danych Osobowych do przetwarzania danych osobowych. Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych osobowych na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych. W szczególności są to podmioty świadczące usługi:

–   informatyczne, prawne,

–  polegające na dokonywaniu okresowych kontroli budynków,

– dotyczące rozliczania mediów,

– w zakresie robót remontowo-budowlanych,

– w zakresie książeczek opłat.

  1. Administrator Danych Osobowych nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz przedawnienia roszczeń.
  3. Każdy kogo dane dotyczą ma prawo:

 – żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a).

 – wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  1. Informuje się, że podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji przez administratora zadań ustawowych i statutowych.
  2. Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Administrator Danych Osobowych informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych.

 Krosno, czerwiec 2018 r.

 

Klauzula informacyjna RODO dla pracownika

Klauzula informacyjna RODO dla kandydata do pracy